مفهوم توسعه پایدار

Given that increasing  population and consumption of natural resources, sustainable development is a development model aiming at a balance between economic growths, quality of life and environmental preservation medium and long term without increasing consumption of natural resources beyond the capacity of the Earth

 

 

 

The deepening global problems such as depletion of natural resources, damage to the natural environment, economic and financial crises repeated, and increasing consumption led to the development paradigm shift from consumption to sustainable development and recognition of new courses of action, namely green growth

The roots of the concept of sustainable development rooted in promoting the sustainable use of natural resources, legal regimes aimed at conservation of marine resources, wildlife, habitat, protection of cultural and natural heritage, etc 

The concept of sustainable development has as its starting point the global ecological crisis and later developed by incorporating all spheres of economic and social and human, reaching as today. sustainable development represents a new way of humanity Therefore, sustainable development was conceived as a solution to the ecological crisis caused by intense industrial exploitation of resources and the continuous degradation of the environment and seeks primarily to preserve environmental quality

 

طبق اساسنامه مصوب اهداف مرکز عبارتند از : کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردم محور، ترویج و انسجام جمعی و گسترش اعتماد اجتماعی و وفاق ملی و تقویت زیر ساخت های توسعه اعم از انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و گردشگری، کارآفرینی و امور جوانان و نیز ترویج مثبت اندیشی، هویت یابی و خود باوری با بهره گیری از پتانسیل های قوی و موثر مردمی و توسعه متوازن با تمسک به رهنمود های مقام معظم رهبری نظام
نظرات