نظام شعر

 

در کار گلاب و گل حکم ازلی این است

کان شاهد بازاری این پرده نشین باشد

#حافظ

 

شعر محصول دو  نظام است:

صوتی و معنایی

هر کدام از این نظام های معنایی و صوتی عرصه های بی نهایت تجربه هنرمندان اند.

20 مهرماه روز بزرگداشت حافظ گرامی باد.

روابط عمومی مرکز توسعه

طبق اساسنامه مصوب اهداف مرکز عبارتند از : کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردم محور، ترویج و انسجام جمعی و گسترش اعتماد اجتماعی و وفاق ملی و تقویت زیر ساخت های توسعه اعم از انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و گردشگری، کارآفرینی و امور جوانان و نیز ترویج مثبت اندیشی، هویت یابی و خود باوری با بهره گیری از پتانسیل های قوی و موثر مردمی و توسعه متوازن با تمسک به رهنمود های مقام معظم رهبری نظام
نظرات