چالش های سالمندی

 

خبرگزاری مرکز توسعه:

1 اکتبر روز جهانی سالمندان گرامی باد 

آمار سالخوردگان بین سالهای 2017 تا 2030 تا 46 درصد افزایش خواهد یافت یعنی از 962 میلیون نفر به یک میلیارد و چهارصد میلیون نفر افزایش خواهد یافت . سالخورگان به عنوان متولیان سنت نقش برجسته ای در جامعه خواهند داشت . اما آنها به شدت آسیب پذیر هستند .

بر اساس گزارش سازمان ملل فقر ، ناتوانی و تبیض از چالش های اساسی یش روی سالخوردگان خواهد بود . از سوی دیگر آنها نیازمند مراقبت های پزشکی خواهند بود.

مرکزتوسعه تلاش خواهد کرد به توسعه فرهنگی آموزشی سالخوردگان در کشور شتاب بیشتری ببخشد و دسترسی عادلانه  آنها را به بازار کار فراهم کند.

طبق اساسنامه مصوب اهداف مرکز عبارتند از : کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردم محور، ترویج و انسجام جمعی و گسترش اعتماد اجتماعی و وفاق ملی و تقویت زیر ساخت های توسعه اعم از انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و گردشگری، کارآفرینی و امور جوانان و نیز ترویج مثبت اندیشی، هویت یابی و خود باوری با بهره گیری از پتانسیل های قوی و موثر مردمی و توسعه متوازن با تمسک به رهنمود های مقام معظم رهبری نظام
نظرات