لیوان آب را همین امروز زمین بگذار

 

Put The Glass Down

 

 

A professor began his class by holding up a glass with some water in it. He held it up for all to see and asked the students, "How much do you think this glass weighs

50 gms!.... 100 gms!'       125 gms….the students answered

"I really don't know unless I weigh it," said the professor, "but, my question is…what would happen if I held it up like this for a few minutes

“Nothing" the students said.

"Ok! What would happen if I held it up like this for an hour?" the professor asked

“Your arm would begin to ache," said one of the students

“You're right. Now what would happen if I held it for a day

“Your arm could go numb. You might have severe muscle stress and paralysis and have to go to hospital for sure!" ventured another student and all the students laughed.

"Very good. But during all this, did the weight of the glass change?" asked the professor.

"No…" the students said.             

"Then what caused the arm ache and the muscle stress?" The students were puzzled.

"Put the glass down!" said one of the students.

"Exactly!" said the professor. "Life's problems are something like this. Hold it for a few minutes in your head and they seem okay. Think of them for a long time and they begin to ache. Hold it even longer and they begin to paralyze you. You will not be able to do anything

"It's important to think of the challenges (problems) in your life. But EVEN MORE IMPORTANT is to have trust in HIM and to put them down at the end of every day before you go to sleep. That way, you are not stressed, you wake up every day fresh and strong and can handle any issue and any challenge that comes your way

So, as it becomes time for you to leave office today. Remember friend to PUT THE GLASS DOWN TODAY and have tranquility by putting trust in HIM

He it is who sent down tranquility into the hearts of the believers that they might have more faith added to their faith

Tranquility is sign of strong faith while worries and stress is sign of weak faith. Tell to your mind every day before you go to sleep

Soul that is at rest is satisfied

Return to your Lord well-pleased with Him and well-pleasing Him

So, enter among My servants and enter into my Paradise

By worrying so much, do not turn your life to hell. Good luck

 

گاهي ليوان را زمين بگذار

استادي درشروع کلاس درس، ليواني پراز آب به دست گرفت. آن را بالا گرفت که همه ببينند. بعد از شاگردان پرسيد: 

به نظر شما وزن اين ليوان چقدر است؟

شاگردان جواب دادند:

50 گرم ، 100 گرم ، 150 گرم

استاد گفت:

من هم بدون وزن کردن، نمي دانم دقيقا“ وزنش چقدراست. اما سوال من اين است: اگر من اين ليوان آب را چند دقيقه همين طور نگه دارم، چه اتفاقي خواهد افتاد؟

شاگردان گفتند: هيچ اتفاقي نمي افتد.

استاد پرسيد:

خوب، اگر يک ساعت همين طور نگه دارم، چه اتفاقي مي افتد؟

يکي از شاگردان گفت: دست تان کم کم درد ميگيرد..

حق با توست. حالا اگر يک روز تمام آن را نگه دارم چه؟

شاگرد ديگري گفت: دست تان بي حس مي شود. عضلات به شدت تحت فشار قرار ميگيرند و فلج مي شوند. و مطمئنا“ کارتان به بيمارستان خواهد کشيد و همه شاگردان خنديدند.

استاد گفت: خيلي خوب است. ولي آيا در اين مدت وزن ليوان تغييرکرده است؟

شاگردان جواب دادند: نه

 پس چه چيز باعث درد و فشار روي عضلات مي شود؟ درعوض من چه بايد بکنم؟

شاگردان گيج شدند. يکي از آنها گفت: ليوان را زمين بگذاريد.

استاد گفت: دقيقا“ مشکلات زندگي هم مثل همين است.

اگر آنها را چند دقيقه در ذهن تان نگه داريد.

اشکالي ندارد. اگر مدت طولاني تري به آنها فکر کنيد، به درد  خواهند آمد.

اگر بيشتر از آن نگه شان داريد، فلج تان مي کنند و ديگر قادر به انجام کاري نخواهيد بود.

فکرکردن به مشکلات زندگي مهم است. اما مهم تر آن است  که درپايان هر روز و پيش از خواب، آنها را زمين بگذاريد.

به اين ترتيب تحت فشار قرار نمي گيرند، هر روز صبح سرحال و قوي بيدار مي شويد و قادر خواهيد بود از عهده هرمسئله و چالشي که برايتان پيش مي آيد، برآييد

طبق اساسنامه مصوب اهداف مرکز عبارتند از : کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردم محور، ترویج و انسجام جمعی و گسترش اعتماد اجتماعی و وفاق ملی و تقویت زیر ساخت های توسعه اعم از انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و گردشگری، کارآفرینی و امور جوانان و نیز ترویج مثبت اندیشی، هویت یابی و خود باوری با بهره گیری از پتانسیل های قوی و موثر مردمی و توسعه متوازن با تمسک به رهنمود های مقام معظم رهبری نظام
نظرات