" تاثیر صنایع دستی روستایی در توسعه پایدار گردشگری"

خبرگزاری مرکزتوسعه:

نقش و اهمیت صنایع دستی بعنوان هنری مقدس ، صنعتی مستقل ، بومی و اصیل با جنبه‌های قوی کاربردی از جهات هنری ، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و حتی سیاسی بر همگان آشکار است که نقش بی بدیلی در توسعه گردشگری پایدار دارد .

امروزه تمامی ممالک جهان ، اعتقاد به تأثیر متقابل صنایع دستی و صنعت گردشگری دارند . چرا که در عمل و تجربه در یافته اند که هنرهای صناعی یکی از عوامل بسیار مؤثر در جلب و جذب گردشگر در تمامی گرایش‌های ملی ، منطقه ای و داخلی است و متقابلاً به این نتیجه هم رسیده‌اند که صنعت گردشگری می‌تواند به رشد ، توسعه و گسترش صنایع دستی و بهبود کیفیت آن کمک کند.

 

پس شایسته است که ما توسعه هنرهای صناعی را به طریق اولی در زادگاه آن ،یعنی روستا جستجو کنیم ، روستا مادر شهرهاست و به تعبیری شهر، زائیده روستا است . این فرزند قدر نشناس و یاغی چون به حرف والده‌ی خویش گوش نداده، مورد آق والدین قرار گرفته و امروز شهر دچار آنچنان در هم تنیدگی و گره خوردگی شده که مهاجرت معکوس و یا پناه آوردن مجدد به آغوش زادگاه اولیه یعنی روستا را برگزیده است.

 

کارشناسان معتقدند ، رمز ماندگاری و حیات آینده کشورها در روند جهانی شدن،در گرو نگاه کیفی و برنامه ای به صنایع دستی است. مولود فرآیند جهانی شدن حرکت به سمت یکپارچگی زندگی بشری است و آنچه که در این فضا می تواند اصالت و قومیت‌ ها را زنده و پویا نگه دارد، عمق دادن به هنر و فرهنگ محلی و منطقه‌ای با رویکرد زمان خود است .فضای جهانی شدن، روح حاکم زمان ماست و با انزوا ، بی تفاوتی و یا پیروی کورکورانه نمی‌توان پیروز این میدان رقابت بود.

طبق اساسنامه مصوب اهداف مرکز عبارتند از : کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردم محور، ترویج و انسجام جمعی و گسترش اعتماد اجتماعی و وفاق ملی و تقویت زیر ساخت های توسعه اعم از انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و گردشگری، کارآفرینی و امور جوانان و نیز ترویج مثبت اندیشی، هویت یابی و خود باوری با بهره گیری از پتانسیل های قوی و موثر مردمی و توسعه متوازن با تمسک به رهنمود های مقام معظم رهبری نظام
نظرات