طرح همه با هم برای خدا

خبرگزاری مرکز توسعه:

یکی از افتخارات مرکز توسعه فرهنگی و اجتماعی کمک به خانواده های بی بضاعت و توزیع اقلام خوراکی  در بین این آنان است . طرح همه با هم برای خدا در این راستا  صورت گرفته است ا ین مرکز امیدوار  است  با این گونه کمک ها تا حدی از مشکلات این گونه خانواده ها بکاهد.

بر اساس این طرح خانواده های کودکان کار ، زنان بی سرپرست ، خانواده های بد سرپرست و نیازمندان شناسایی شده و بسته های ارزشمند شمال مرغ ، برنج ، تن ماهی ، انواع حبوبات ، ماکارونی، رب،مواد شوینده و غیره تهیه شده و در بین نیازمندان توزیع می شود.

 

مرکز توسعه فرهنگی و اجتماعی 

 

 

طبق اساسنامه مصوب اهداف مرکز عبارتند از : کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردم محور، ترویج و انسجام جمعی و گسترش اعتماد اجتماعی و وفاق ملی و تقویت زیر ساخت های توسعه اعم از انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و گردشگری، کارآفرینی و امور جوانان و نیز ترویج مثبت اندیشی، هویت یابی و خود باوری با بهره گیری از پتانسیل های قوی و موثر مردمی و توسعه متوازن با تمسک به رهنمود های مقام معظم رهبری نظام
نظرات