هفته بهزیستی و تامین اجتماعی

بی تردید، سلامت جسم و روان، زیربنایی ترین عامل پیشرفت و تکامل یک جامعه است و امروزه برای دستیابی به این هدف با اجرای برنامه های پیشرفته بهداشتی و بهزیستی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته افراد جامعه از دوران شیرخوارگی تا پایان زندگی تحت مراقبت قرار می گیرند و سازمانهای ذی ربط با دقت در مواد غذایی و تغذیه، سالم سازی محیط زندگی، توسعه برنامه های مختلف، پیشگیری و غیره مانع بروز بسیاری از امراض و معلولیتها می شوند تا سلامت مردم تأمین شود

تأمین اجتماعی

مفهوم تأمین اجتماعی، بیشتر با مفهوم هایی چون رفاه اجتماعی، بیمه های اجتماعی، خدمات اجتماعی، تعاون اجتماعی و تعادل اجتماعی هم معناست و در برخی موارد نیز به معنای واژه هایی چون کمک اجتماعی و معاونت متقابل هم سوست. انسان نیز بر اساس طبیعت و نیاز خود، زندگی اجتماعی را برگزیده است

شاخصهای رفاه اجتماعی در ایران

 شاخص‌هایی که در ایران برای رفاه اجتماعی در نظر گرفته می‌شود عبارتند از: آموزش و پرورش ، بهداشت ، درمان ، تغذیه ، مسکن ، اشتغال جمعیت و نیروی انسانی ، هزینه و درآمد تامین اجتماعی . که در کنار این شاخص‌های اصلی چند شاخص فرعی نیز برای رفاه در نظر گرفته می‌شود از جمله : گذران اوقات فراغت و دسترسی به تسهیلات فرهنگی ، محیط‌ زیست ، امنیت فرد در برابر تجاوزات مالی و جانی . بنابراین می‌توان رفاه اجتماعی را به عنوان پاسخی مستقیم به نیازهای انسان، تعریف کرد.

طبق اساسنامه مصوب اهداف مرکز عبارتند از : کمک به توسعه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد مردم محور، ترویج و انسجام جمعی و گسترش اعتماد اجتماعی و وفاق ملی و تقویت زیر ساخت های توسعه اعم از انسانی، اجتماعی و زیست محیطی و گردشگری، کارآفرینی و امور جوانان و نیز ترویج مثبت اندیشی، هویت یابی و خود باوری با بهره گیری از پتانسیل های قوی و موثر مردمی و توسعه متوازن با تمسک به رهنمود های مقام معظم رهبری نظام
نظرات