معاونت محیط زیست

  1. برنامه ریزی و سیاستگذاری گسترده برای حفاظت از دریا ؛ تالاپ ها وسواحل و جزایر.
  2. کمک به مهندسی فیزیک دریا ؛
  3. برنامه ریزی و سیاستگذاری برای حفاظت از طبیعت اعم از جنگل ؛ گونه های گیاهی ؛ حیات وحش .
  4. برنامه ریزی و هماهنگی برای جلوگیری از آلودگی زیست محیط و زیست انسانی ؛
  5. مبارزه با آلودگی هوا؛ آب و دریا ؛
  6. رصد مستمر و دائمی زیست محیطی بمنظور حف