ساختار کلی مدیریت تشکل در جغرافیای مدیریت کشورساختار کلی مدیریت تشکل در جغرافیای مدیریت کشور

رویکرد نگاه عمیق و جدی به مردم سالاری دینی حکومت و نسبت تقوا در آن ،

تقویت روحیه خود باوری و اقتدا به ولایت فقیه ،

اعتماد به دولت خدمتگذار و مورد تایید رهبری نظام ،

لزوم تربیت نیروهای مؤمن و تاثیرگذار در جامعه  ،

ترویج همبستگی جمعی ، اخلاق عمومی ، تبلور جامعه مدنی ،

اعتمادعمومی و عدالت اجتماعیکه عملی نمودن چنین مؤلفه هایی در ادبیات مدیریت تشکل آینده بهتری را برای بروز و ظهور توانایی ها و قابلیت های مردم  در عرصه های گوناگون رشد ، پیشرفت و توسعه به تصویر خواهد کشید