ساختار اجرایی

ساختار اجرایی این  مرکز در سه سطح سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، اجرا و نظارت بشرح زیر طراحی گردیده است :

سیاستگذاری :

سیاستگذاری در خصوص امور کلان و استراتژیک برعهده شورای مرکزی و راهبردی است وکمیسیونها و کمیته ها و کارگروهها و اتاقهای تولید فکر و اندیشه نقش تصمیم سازی تشکل را برعهده دارند .

برنامه ریزی :

کلیه امور مربوط به تدوین برنامه های مدت دار ، تنظیم بودجه های سنواتی و توزیع آن بین سازمان ها و معاونت های تحت پوشش مرکز، تعیین حدود وظایف و اختیارات آنها و کمیسیون های مربوطه بر عهده معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی است.و اجرای کلیه مصوبات، طرح ها و برنامه ها بر عهده تشکیلات اجرایی زیر نظر هیئت مدیره میباشد .بدیهی است کلیه مصوبات و تصمیمات شوراها و کمیسیونها پس از ابلاغ توسط دبیرکل مرکز ؛ امکان اجرائی خواهد داشت .

 نظارت و ارزشیابی :

نظارت کلان بر کل مجموعه و فعالیت های  مرکز  برعهده شورای  مرکز ی  و راهبردی و شخص دبیر کل  میباشد ؛ ارزشیابی فعالیتهای معاونتها و سازمان ها و نیز کمیسیون های مشورتی، راهبردی و تخصصی توسط دفتر برنامه ریزی بودجه و مطالعات راهبردی  و دفتر کل بازرسی و هیت مدیره جهت بررسی و جمع بندی و انعکاس به  دبیرکل   مرکز   انجام میگیرد.