راهبردها

 

  • گسترش  همدلی  و اعتماد جمعی  و جلب همکاری دیگر نهاد ها و دستگاه های اجرایی و بخش عمومی و غیر دولتی؛
  • توسعه برنامه های  ارتقاء سطح زندگی  و گسترش عدالت اجتماعی  بعنوان زیربنای انسجام ملی .
  •  گسترش حمایت های مردم از برنامه های  توسعه ای دولت و نظام مردم سالاری.
  • توسعه فعالیت های فرهنگی ، قرآنی و هنری و ورزشی در  جامعه ؛ تقویت و توانمند سازی روحی و روانی و جسمی مردم  .