انگیزه تاسیس تشکل

انحرافات و آسیب های اجتماعی  ناشی از بیکاری  و پائین بودن درآمد افراد و خانواده ها ، جهانی شدن و گسترش

ارتباطات و فناوری اطلاعات و تهدید ناشی از این پدیده افسارگسیخته  و  نیز ضرورت  توسعه  همه جانبه ؛ متوازن و

پایدار  جامعه  ایران  متناسب با شأن  و منزلت  اسلامی آن ؛ انگیزه شکل گیری این  مرکز را در جهت هم افزائی و توانمند

سازی  جامعه و دولت ؛ مضاعف نموده است هرچند در مسیر راه چالش ها و تنگناهای اساسی بسیاری وجود دارد .

 

ایده شناسایی و سازماندهی و بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت های ارزشمند جامعه  در حوزه های مختلف فرهنگی ،

اجتماعی و اقتصادی  و همچنین ایجاد ارتباط مؤثر و هدفمند به منظور تعادل و ارتقای سطح زندگی   مردم   با همت ،

مساعی و مشارکت شماری از نخبگان و پیشکسوتان ایثارگر و رزمنده شکل گرفت ؛بنابراین ، هم پیمان شدند برای تبلور

امید در جامعه و بالندگی به ارزشها ودستاوردهای نظام؛ تقویت غرور ملی و مفاخر دینی و ارزشهای انقلابی؛ گسترش

جنبش های کارآفرینی و به فعلیت درآوردن پتانسیلهای مردمی؛ استفاده از تجارب مفید و پیشرفته در مورد گسترش اشتغال

، تولید ، بکارگیری نخبگان ، گسترش تعاونی ها ؛تقویت همبستگی انسجام ملی، ترویج فرهنگ متعالی اسلامی و قرآنی و

مقابله با تحرکات صهیونیزم و امپریالیسم در بین امت اسلامی با اتکال به ذات لایزال الهی و پشتیبانی مردمی و عزم ملی  و

در قالب تشکیلات سازماندهی شده با مجوز قانونی وارد عرصه توسعه شوند.

 

فلسفه و علت تشکیل مرکز توسعه فرهنگی ؛ اجتماعی و طراحی طرحهای جهادی آن را می‌توان کمک به حفظ ارزش‌ها،

نشر و ترویج فرهنگ ایثار به‌عنوان یک سرمایه اجتماعی وهم افزائی دولت در راستای توسعه متوازن و پایدار دانست .